Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Als u deze website bezoekt, bent u zelf verantwoordelijk voor wat u met de informatie die deze website biedt, doet. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Wat de bezoeker van deze website doet met informatie, adviezen, gesprekken en behandelingen die aangeboden worden, zowel via de website als middels de genoemde sessies, is volledig voor eigen risico.
Uw (mentale en fysieke) gezond kán verbeteren door deze informatie, adviezen en behandelingen, dit wordt echter nooit gegarandeerd.

Annemieke London kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van adviezen/suggesties genoemd op deze website en/of genoemd tijdens sessies. Dit is altijd geheel voor eigen risico.

Genoemde sessies dienen niet als vervanging van uw (huis)arts, psychiater of therapeut, noch van enige medicijnen die eerder aan u voorgeschreven werden. Stop nooit zo maar met medicijnen, doe dit altijd in overleg met uw (huis)arts, psychiater en/of therapeut.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Annemieke London of haar licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door Annemieke London onderzocht of geanalyseerd. Annemieke London draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt plaats op eigen risico. Annemieke London aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid en behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen danwel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Annemieke London spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.

Bepaalde informatie is afkomstig is van externe bronnen. Annemieke London wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.